Σάββατο,

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗ ΛΙΣΤΑ ΤΟΥ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ
(για ενημερωτικά μηνύματα)
καταχωρήστε τον πιο πάνω κωδικό:

Σεβόμαστε τη μυστικότητα των προσωπικών δεδομένων σας! Τα στοιχεία επαφής θα χρησιμοποιηθούν για λόγους αποστολής αυτού του μηνύματος μόνο, δεν θα αποθηκευτούν αλλά ούτε και θα μοιραστούν σε τρίτους.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
Ενημέρωση του Περι Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου, 113(1)1999

Παρατίθενται περιληπτικά τα βασικά σημεία της νομοθεσίας που αφορούν τα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες-Δυσλεξία.

Σε καμία περίπτωση τα στοιχεία που παραθέτουμε δεν αντικαθιστούν την νομοθεσία!

Α. Διαδικασία Παραπομπής και αξιολόγησης

Σημ: Παραπομπή σημαίνει ότι ένα παιδί παραπέμπεται στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για διάγνωση των μαθησιακών ή/και άλλων δυσκολιών του (Μπορείτε να αποτείνεστε στην Επαρχιακή Επιτροπή της Επαρχίας που κατοικείτε: Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο - Λάρνακα ή Πάφο).

Η παραπομπή μπορεί να γίνει από τους γονείς του παιδιού με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου και προσκόμιση του στην Επαρχιακή Επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ή από το σχολείο σε συνεργασία με τους γονείς του παιδιού. Μπορείτε επίσης να αποταθείτε σε άλλο φορέα για διάγνωση (π.χ. Παγκύπριο Σύνδεσμο Δυσλεξίας, ή ιδιώτη σχολικό ψυχολόγο κ.λ.π.) και να παραπέμψετε την έκθεση της διάγνωσης στην Επαρχιακή Επιτροπή. Σημαντικό είναι να εξακριβώσετε ότι ο φορέας στον οποίο θα αποταθείτε για διάγνωση παρέχει διαγνώσεις αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ούτως ώστε η διάγνωση σας να αναγνωριστεί, για αποφυγή επανάληψης των διαδικασιών και χρονοτριβών αργότερα.

Η Ε.Ε από την παραλαβή της παραπομπής αποφασίζει εντός δύο εβδομάδων την σύσταση της πολυθεματικής ομάδας για αξιολόγηση του παιδιού.

 1. Μέσα σε δύο μήνες από την σύσταση της, η Πολυθεματική ομάδα συμπληρώνει την αξιολόγηση της.
 2. Η πολυθεματική ομάδα μπορεί να αποτελείται από σχολικό ψυχολόγο, ειδικό παιδαγωγό ή/και λογοπαθολόγο.
 3. Η αξιολόγηση γίνεται ξεχωριστά από τον κάθε ειδικό.
 4. Ο κάθε ειδικός ετοιμάζει έκθεση που παραδίδει στην Επαρχιακή Επιτροπή, όπου αναφέρει τα μέσα αξιολόγησης και τα πορίσματα που εξήχθησαν.
 5. Πριν την διαδικασία της αξιολόγησης ο γονέας ενημερώνεται από την Ε.Ε για την απόφαση της να

- Αξιολογήσει το παιδί (γνωστοποίηση)
- Το όνομα του κάθε ειδικού από τον οποίο μπορεί να πάρει πληροφορίες
- Το δικαίωμα του γονέα να παρίσταται σε κάθε εξέταση του παιδιού του μόνος ή με τον ειδικό επιστήμονα της επιλογής του.

Β. Αποφάσεις Επαρχιακής Επιτροπής και δικαιώματα γονέων

 1. Η Ε.Ε ένα μήνα μετά την παραλαβή των αξιολογήσεων της πολυθεματικής ομάδας, ενημερώνει τον γονέα για τις αποφάσεις της, (μέσω έκθεσης) οι οποίες για τα παιδιά με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες/Δυσλεξία μπορεί να είναι οι εξής:

- Απαλλαγή από συγκεκριμένα μαθήματα (Κυρίως Γαλλικά).
- Περισσότερος χρόνος στα διαγωνίσματα και στις εξετάσεις.
- Έμφαση στην προφορική επίδοση του μαθητή κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς.
- Ενισχυτική διδασκαλία
- Ανάγνωση και απλοποίηση της γλωσσικής διατύπωσης του δοκιμίου χωρίς να προδιαγράφεται η απάντηση στο μαθητή.

- Να δίνεται απαλλαγή από τα ορθογραφικά και γραμματικά λάθη (σημεία στίξης).

- Εξέταση του παιδιού (εάν χρειάζεται) σε χώρο εκτός τάξης ατομικά εφόσον εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ασφάλεια.
- Χρήση μεταγραφέα ή μαγνητοφώνου (Σ’ αυτή τη περίπτωση η καταγραφή των απαντήσεων γίνεται επί λέξει στην παρουσία παρατηρητή -προφορική εξέταση).
- Παροχή περιόδων ανάπαυσης ή υπό εποπτεία διαλείμματα εντός ή εκτός της αίθουσας εξετάσεων. Η διάρκεια των διαλειμμάτων δεν αφαιρείται από το συνολικό χρόνο της εξέτασης.

 1. Οι παραπάνω εισηγήσεις -αποφάσεις της Ε.Ε μπορεί να παραχωρούνται μετά τις προτάσεις του κάθε ειδικού, αναλόγως των αναγκών του κάθε μαθητή.
 2. Εάν ο γονέας διαφωνεί με τα πορίσματα και τις αποφάσεις της Επαρχιακής Επιτροπής δικαιούται μέσω γραπτών παραστάσεων να προβεί σε εναλλακτικές προτάσεις.
 3. Η Ε.Ε. θα μελετήσει τις διαφωνίες ή προτάσεις του γονέα και θα επαναδιαβιβάσει την τελική της έκθεση σ΄αυτόν.

Γ. Δικαίωμα ένστασης

 • Εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή της τελικής έκθεσης ο γονιός δικαιούται να υποβάλει γραπτή ένσταση (εάν διαφωνεί με τις αποφάσεις της Ε.Ε) προς την Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε) κατά της σχετικής απόφασης της Επαρχιακής Επιτροπής, συνοδευόμενη με όλα τα απαραίτητα έγγραφα της αλληλογραφίας που προηγήθηκε.
 • Τριάντα μέρες μετά που η Κεντρική Επιτροπή θα παραλάβει την ένσταση θα ενημερώσει τον γονέα για την ημερομηνία της εξέτασης της ένστασης τού, όπου και θα δικαιούται να παρευρεθεί με ειδικό επιστήμονα της επιλογής του.
 • Η απόφαση της Κ.Ε γνωστοποιείται στο γονέα σε διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της ένστασης.
 • Βάση της νομοθεσίας η E.E μπορεί να ζητήσει την επαναξιολόγηση του παιδιού κάθε δύο χρόνια.


Δ. Ρόλος Συνδετικού Λειτουργού

 1. Για όλες αυτές τις διαδικασίες ο γονέας μπορεί να επικοινωνεί με τον συνδετικό λειτουργό της κάθε επαρχίας. Οι Συνδετικοί Λειτουργοί είναι υπεύθυνοι για:
 • Τον καταρτισμό σε συνεργασία με τους γονείς εξατομικευμένου προγράμματος αγωγής , εκπαίδευσης και παρακολούθησης της εξέλιξης του παιδιού στη βάση των αξιολογημένων αναγκών του.
 • Παροχή στήριξης και καθοδήγησης στα ίδια τα παιδιά και στους γονείς τους σχετικά με το ατομικό πρόγραμμα εκπαίδευσης τους (εάν έχει εγκριθεί κάτι τέτοιο).
 • Μέριμνα για την εξασφάλιση των αναγκαίων μέσων, διευκολύνσεων και απαλλαγών του παιδιού από διάφορα μαθήματα σε συνεργασία με τους γονείς του παιδιού και τον διευθυντή κάθε σχολείου.
 • Συντονισμός των διάφορων Ειδ.Εκπαιδευτικών για την παροχή ειδικής αγωγής και εκπ/σης.

Για πρόσβαση σε όλο το κείμενο της νομοθεσίας παρακαλώ επιλέξτε:
Ο Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 (113(Ι)/1999)

Οι Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί του 2001
(Πηγή: Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού)

Παιδίατρος Portal
ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ
γονείς, εκπαίδευτικοί & άλλοι ενδιαφερόμενοι
Τι ΔΕΝ είναι δυσλεξία
ΟΡΑΜΑ ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΥΣΛΕΞΙΑΣ
Μια κοινωνία, όπου τα άτομα με Ειδική Μαθησιακή Δυσκολία/Δυσλεξία αναπτύσσουν τις ικανότητες τους και βιώνουν ένα ευτυχισμένο παρόν και ευοίωνο μέλλον.
ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ...
...στους δασκάλους και στους γονείς των μαθητών με δυσλεξία και σε όσους είναι ανάγκη να βελτιώσουν την ενσυναίσθησή τους για τους δυσλεκτικούς μαθητές.